FANDOM


תחזוקהעריכה

ערכת ההרמוני כוללת מעבד, 2 יחידות ראש, 2 זוויות מיקרופון, 2 זוויות נוספות, מטען וספק כוח – לסוללות הנטענות, 4 סוללות נטענות (על פי בחירה), 4 כיסויים צבעוניים למעבד וליחידת הראש, ערכת ייבוש ועוד.

ערכת המעבד אותה מקבל כל מושתל לאחר הניתוח, כוללת חלפים רבים, המאפשרים יחד עם נורית החיווי- עצמאות מלאה לאיתור תקלות, ופתרונן. וכך לדוגמא – אם ישנו חשש שיחידת הראש אינה תקינה, ניתן להחליפה ביחידת הראש הנוספת שבערכה ולשלוח את המקולקלת (שלוש שנות אחריות), וחדשה תשלח במקומה. ניתן באותה מידה להביא את היחידה המקולקלת לכל אחד מהמרכזים ולהחליפה במקום.

לחלק המושתל – 10 שנות אחריות, ולמעבד ויחידת הראש (וחלקים חיצוניים נוספים) – 3 שנות אחריות.

אין צורך בביטוח - למקרה של תקלות וקלקולים שיקרו לאחר תקופת האחריות, במקרים כאלו, החברה דאגה לעלות מקסימאלית של תיקון או החלפת מעבד מקולקל – של $736 + מע"מ, ובאחריות קופות החולים – לשלם למושתל עבור בלאי.